SENZORIALNI JEZIK

Senzorium je pionir v kreaciji senzorialnega gledališča v Sloveniji. Izhaja iz gledališča, imenovanega Teatro de los Sentidos, ki ga je ustanovil Enrique Vargas, kreator senzorialnega gledališkega jezika. Leta 1995 je pridobil častno omembno Unesca. Senzorialni jezik vključuje posebnosti, kot so interaktivnost publike, multisenzorne percepcije ter mednarodno in medkulturno razumljive vsebine. Pri interaktivnosti ne gre za tehnološki način interakcije, pač pa za neposredno in neposredovano komunikacijo med publiko in izvajalci, ki poteka v živo in pri kateri prihaja do vzajemnih povezav med vsemi udeleženimi. Orodja čutnega sporočanja vključujejo tudi vonje, okus in dotik oz. taktilne vzpodbude ter publiki omogočajo večji potopitveni učinek in izkušnjo.

Elementi senzorialnega gledališkega jezika so se rojevali v zadnjih dveh stoletjih, in sicer v poskusih in manifestih pomembnih ustvarjalcev s konca prejšnjega tisočletja. Senzorium v svojem zadnjem obdobju prenaša senzorialna orodja potopitvenih učinkov tudi na oder in s tem odpira nove možnosti sporočanja v klasičnem gledališču, v umetnosti nasploh, in na drugih področjih (etnologija, antropologija, filozofija, medicina, šport, izobraževanje, gospodarstvo).

Povzeto po: Jenič AGRFT 2015

SENSORIAL LANGUAGE

Senzorium Theatre is the pioneer in creation of sensorial theatre in Slovenia. It stems from and follows the principles of Teatro de los Sentidos, which was founded by Enrique Vargas, the creator of sensorial theatre language. The sensorial theatre language won an honoured mention of Unesco in 1995. It includes features such as public interaction, multisensorial perception and internationally and intercultural understandable content. Interactivity in this sense does not mean the technological manner of interaction, but a direct, non-interventional communication between the audience and performers, taking place live with reciprocal connections between all parties involved.

Tools of sensorial communication include the senses of smell, taste and touch or tactile stimulation, thus enabling the audience to fully immerse in the experience. The elements of sensorial theatre language have been developing for two centuries through experiments and manifests of important artists from the end of the last millennium. In recent years, Senzorium Theatre has been transmitting sensorial tools of immersive effects onto stage and thus opening up new possibilities of communication within classical theatre, art in general and in other areas of society (ethnology, anthropology, philosophy, medicine, sport, education, economy).

Jenič, AGRFT 2015