FOTO - PERFORMANCE

FOTO - MAKING OF

Med nama

Predstava Med nama (Between Us) je produkt mednarodnega projekta The Generosity Experience, ki je startal spomladi 2010 v sodelovanju med senzorialnimi gledališči iz Danske, Belgije, Francije in Slovenije pod vodstvom Enriqueja Vargasa, utemeljitelja gledališča za čutila in enega najvplivnejših režiserjev zadnjih desetletij. S svojo čarno poetiko je osvojil vse večje mednarodne festivale in s predstavo Preročišča iz leta 1996 pustil neizbrisen pečat tudi pri nas.

Med nama (Between Us) išče navdih v velikodušju, vrednoti, ki je v današnji neoliberalni družbi odrinjena povsem na rob in nezadržno izgublja prestiž ideala. Po besedah enega vodilnih ameriških mislecev in družbenih kritikov Crishopherja Lascha: «Ljudje danes tarnajo, češ da niso sposobni ničesar čutiti. ženejo se za pestrejšimi izkušnjami, mlahavo telo skušajo spraviti k življenju in oživiti otopelo slo. Obsojajo nadjaz in poveličujejo izgubljeno življenje čutov.» V predstavi skozi incscenacijo vasi/mesta na prostem mladostniki, izbrani na avdicijah v sodelujočih državah, pod mentorstvom prekaljenih režiserjev in s pomočjo čutnih zaznav, obiskovalce popeljejo v igrive prizore, ki odpirajo vprašanja o sistemu vrednot, vrednosti velikodušja in medosebnih odnosov ter ustvarjajo mostove med epatičnimi in entropičnimi silami znotraj nas in med nami.

Julija 2012 se je celotna mednarodna ekipa več kot 40 nastopajočih iz štirih držav pod vodstvom E. Vargasa združila v Belgiji, natančneje v Turnhoutu. štirje moduli predstave (danski, belgijski, francoski in slovenski) so se povezali v celoto. Premiera je bila 13. julija v Turnhoutu, Belgija, pod okriljem Flamske prestolnice kulture, kjer so izvedli pet ponovitev, nato pa odpotovali v Francijo, v mesta Rennes in Ouray, ter na Dansko v mesto Viborg. V začetku avgusta jih je pot pripeljala v Maribor, kjer so v sklopu Evropske prestolnice kulture odigrali predstavo v Mestnem Parku Maribor 6., 7. in 8. avgusta 2012 ob 19. uri.

O slovenskem procesu nastanka predstave ter o celotni turneji priča dokumentarec “Between Us” v produkciji TVSLO, režija Haidy Kancler. Projekt beležita še dva dokumentarna filma in sicer “Med spoloma” v režiji Špele Kucler, TVSLO in francoski dokumentarni film mladih avtoric Manon in Mathilde Guyot.

Predstave gledališča Senzorium, Teatra de los sentidos in partnerskih gledališč v The Generosity Experience ne ciljajo na umetnost kot kulturno informacijo, ampak kot izkušnjo, ki nas gane in zato transformira – tudi v najmanjšem možnem vidiku našega življenja.

The Generosity Experience je odgovor na krizo, zato iščejo in prepoznavajo manjkajoči člen med nami in resonanco drugih znotraj nas. Predajajo znanje in izkušnje med generacijami, jeziki, kulturami, mojstri in učenci in obratno.

To je le igra, ampak resna igra, ki se vas bo dotaknila.

Razmišljanja Enriqueja Vargasa o projektu

»Če ekstrapoliramo najbolj določujoče občutke izkušenj, ki jih živimo v vsakem trenutku, jih lahko definiramo kot občutke egoizma ali občutke velikodušnosti. Ko razmišljamo o občutkih, ki so značilni za osebo ali za neko življenjsko usmeritev, je zaključek enak. Prav tako lahko vzporedno primerjamo družbene sile, ki usmerjajo ekonomijo in politiko v svetu. Empatične sile, ki težijo k pridobivanju in ustvarjanju potrebnih ravni energije, in entropične sile, ki silijo v nasprotno smer.

V spekter človeških lastnosti, ki so možni pod imenom 'velikodušnost', lahko na eni ekstremni strani vidimo tiste z izjemno prijaznostjo in plemenitostjo – globoko v sebi še vedno ujetnike lastnega 'ego'-izma. In na drugi ekstremni strani tiste, ki vodijo do zanikanja sebe in svojega 'Jaza'. Velikodušnost prihaja iz latinske besede 'genere', ki nas vodi do ideje obilja, nudenja-zagotavljanja, ustvarjanja – in do resonance preoblikovanja sedanjega trenutka v naravo poetične izkušnje.

Prva stvar, ki pritegne pogled v gledališki predstavi, instalaciji, performansu ali kakršnikoli umetniški izkušnji na splošno, je, ali vsebuje velikodušnost - prenos ali le virtuoznost. Občutek hvaležnosti, ki jo 'javnost' pogosto občuti, prihaja iz »se me je dotaknilo - preoblikovalo« ali pa je vse, kar ostane, neke vrste privzgojen in izobražen 'zunanji' občutek spoštovanja.

Majakovski govori o tem, da kdor tvega, lahko izgubi nekaj, kdor pa ne tvega, izgubi vse. Riziko odpreti se drugi osebi in izkusiti 'drugega' lahko pojmujemo kot izgubo ali kot pot do transformacije. Zato se v senzorialnem gledališču veliko naslanjamo na 'umetnost poslušanja'; sprašujemo se, kakšen riziko je zares poslušati in slišati drugega ter o tem, kako vsak začetek sprememb izhaja iz resonance slišanega.«

Umetniški vodja: Enrique Vargas
Režija in scenografija: Benoit Gasnier, Sarah John, Barbara Pia Jenič, Jean-Marie Oriot, Julie Seiller, Inge Van Gestel
Koprodukcija: De Warande (B), De generaal in zijn tuin (B), Turnhout 2012 (B), Carte Blanche (DK), Théâtre à l’envers (F), Senzorium (SI), Maribor 2012 (SI)

Izvajalci: Audrey Apers, Katrine Bøtker Laursen, Marieke Breyne, Veronika Brinjšek, Lucille Carlotti, Nace Klemenčič, Maruša čot, Elvira Crois, Aranka De Vries, Margaux Desailly, Lea Filipovič, Benoît Gasnier, Kim Glud, Gabriel Eduardo Hernadez Ladino, Julie Houbart, Alberte Husted Larsen, Simon Janssen, Raphaël Janvier, Barbara Pia Jenič, Sarah John, Urška Klajn, Irma Leroy, Katrine Lundorff, Jonathan Mallard, Amalie Middelboe Andersen, Sigrid Cecilie Moses-Jacobsen, Amalie Munkgaard Olesen, Jean-Marie Oriot, William Petipas, Valentina Plaskan, Thomas Porup, Anja Prusnik, Pierre Riaux-Terrasson, Rebecca Rosseel, Ariane Sartor, Julie Seiller, Lore Soons, Olivia Thomsen, Nina Tind Jensen, Vitomil Bulc Trtnik, Eline Van Coillie, Inge Van Gestel, Liv Vesterskov, Laetitia Viveret

Between Us

The performance Between us is a product of an international project The Generosity Experience that started off in Spring 2010 as a collaboration between sensorial theatres from Denmark, Belgium, France and Slovenia under the leadership of Enrique Vargas, the founder of sensorial theatre and one of the most influential directors of the past decades. With his magic poetry, he enchanted the public of some of the world’s biggest festivals. His “Oracle of the senses” from 1996 left an indelible mark on Slovenia as well.

“Between us” searches for inspiration in generosity, a value that is completely marginalized in the present-day neoliberal society and has been rapidly loosing its aura of an ideal quality in human beings In the words of one of the foremost American thinkers and social critics, Christopher Lasch: “People nowadays complain that they are incapable of feeling anything. They chase diverse experiences, trying to reanimate their limp bodies and rejuvenate their numbed zest for life. They condemn the superego and glorify the lost sensual life.” During the performance, through the staging of a village/a city out in the open, youngsters (picked through auditions in contributing countries, under the mentoring of experienced directors and with the help of sensorial perceptions) take the spectator through playful scenes, opening questions about the system of values, the value of generosity and interpersonal relationships, bridging the void between empathic and entropic forces within and between ourselves.

The whole international cast composed of more then 40 people from four countries got together in July 2012 in Turnhout, Belgium under the leadership of E. Vargas. Four modules of the performance (Danish, Belgian, French and Slovenian) were intertwined and connected into a whole. They premiered on 13th of July in Turnhout, Belgium under the auspices of the Flemish cultural capitol. There were five repeat performances there, later on followed by one in Rennes and in Auray in France and another one in Viborg, Denmark. On the 7th and 8th of August, they performed in Maribor the European capital of culture, specifically, in “Mestni Park Maribor 6” at 19:00. Three documentary films are produced, documenting the process of the project: Slovenian national television RTVSLO produced two of them: BETWEEN US, direction Haidy Kancler and Between Sexes, Direction Spela Kuclar. There will be also an independant documentary made by young authors: Mathilde and Manon Guyot.
The performances of Senzorium, Teatro de los sentidos and other partnering theatres of The Generosity Experience don’t aim to present art as cultural information, but want to create an experience that moves and thus transforms us – even if only in the smallest possible way.

The Generosity Experience project obtained funding from the EACEA Culture Programme 2007 – 2013. The project coordinators are De Warande from Belgium, other partners include Carte Blanche from Denmark, Théâtre à l’envers from France, Turnhout 2012 – The Flemish Capital of Culture from Belgium, Senzorium from Slovenia and Maribor 2012: European Capitol of Culture. The project has been alive since October 2010. In 2011, a website was designed, that allowed young people to post their contributions connected to the notions of generosity and nobility. Senzorium also carried out two sub- projects, namely Flashmob and Lalabajke. Flashmob was performed on 25th of June on the butchers bridge in Ljubljana, while the Lalabajke project (Goodnight stories) put together 18 performances on different locations: Ljubljana City Library, Botanical Garden in Tivoli Park, Trubar’s House of Literature…

The generosity Experience is an answer to a crisis. The creators search for the missing link between us, the people and the resonance of others within us. Moreover, they share the knowledge and experiences between generations, different linguistic groups, different cultures, teachers and students.

It is just a play. But a serious one, that will touch you deeply.

Thoughts of Enrique Vargas about the project »If we try to distill the most defining feelings associated with human experiences that we live through each moment, we can define them as feelings of egoism, on the one hand, and feelings of generosity, on the other. When we think about feelings that are typical for a person or a life principle/philosophy, the conclusion is pretty much the same. We can draw a close comparison with the social forces that are guiding the world’s economy and politics. Empathic forces, striving towards acquisition and creation of the desired energy levels, and entropic forces, pulling into the opposite direction. We have these two poles.

In the spectrum of human characteristics that can be subsumed under the label “generosity,” we can, on one side, see those with a pronounced aspect of kindness and nobility – deep inside themselves still prisoners of their own ‘ego’-ism, while at the other extreme, we find those that lead to the denial of the “Self”.

The word generosity stems from Latin, more precisely from the word ‘genere’, which imp;ies the idea of abundance, providing – provision, creation – and to the resonance of transformation of the current moment into a poetic experience.

The first thing that catches our attention in a theater performance, installation or any artistic experience in general is its generosity component– transcendence or its artistic dimensions.. The feeling of gratitude that the ‘public’ often feels springs from perceptions like: “it touched me – transformed me”. Or everything that is left and lingers is a learned/acquired ‘exterior’ feeling of respect.

Let us recall Mayakovsky who said that those who take risks, can lose something, but those who don’t risk anything, lose it all. The risk of opening oneself up to others and experience “the other” can be seen as a loss or as a path towards transformation. That’s why sensorial theatre relies heavily on the “art of listening”; we ask ourselves what kind of risks listening to someone else and hearing that person bring to life. The question that we pose is: how does every beginning of change come from the resonance of what we’ve heard.

Artistic director: Enrique Vargas
Direction and scenography: Benoit Gasnier, Sarah John, Barbara Pia Jenič, Jean-Marie Oriot, Julie Seiller, Inge Van Gestel
Co-production: De Warande (B), De generaal in zijn tuin (B), Turnhout 2012 (B), Carte Blanche (DK), Théâtre à l’envers (F), Senzorium (SI), Maribor 2012 (SI)

§ Performers: Audrey Apers, Katrine Bøtker Laursen, Marieke Breyne, Veronika Brinjšek, Lucille Carlotti, Nace Klemenčič, Maruša čot, Elvira Crois, Aranka De Vries, Margaux Desailly, Lea Filipovič, Benoît Gasnier, Kim Glud, Gabriel Eduardo Hernadez Ladino, Julie Houbart, Alberte Husted Larsen, Simon Janssen, Raphaël Janvier, Barbara Pia Jenič, Sarah John, Urška Klajn, Irma Leroy, Katrine Lundorff, Jonathan Mallard, Amalie Middelboe Andersen, Sigrid Cecilie Moses-Jacobsen, Amalie Munkgaard Olesen, Jean-Marie Oriot, William Petipas, Valentina Plaskan, Thomas Porup, Anja Prusnik, Pierre Riaux-Terrasson, Rebecca Rosseel, Ariane Sartor, Julie Seiller, Lore Soons, Olivia Thomsen, Nina Tind Jensen, Vitomil Bulc Trtnik, Eline Van Coillie, Inge Van Gestel, Liv Vesterskov, Laetitia Viveret