SENSE.ESSENCE.
SEZORIUM.

START
"Duhovna kultura naroda je njegova gonilna sila. Časi, ko je denar in materialne dobrine predstavljal edino bogastvo, se iztekajo. Stojimo na pragu časa, ko narašča pomembnost družbene odgovornosti in duhovne kulture, ko je pomemben socialni in informacijski kapital. V ozadju socialnega kapitala je duhovna moč posameznikov in družbe.

Senzorium išče simbiozo med umetnostjo, znanostjo, duhovnostjo in ekonomijo. Posledično stopamo na področja ekonomije čutov, doživljanja, izrazov in poetike, odstiramo prastare modrosti in jim dajemo umetniško obliko; še korak naprej stopamo do ekologije čutov, čustev – ekologije vsebin in oblik."
BP Jenič

CILJ
"Vizija Senzoriuma je ubesediti neubesedljivo, otipati neotipljivo, povedati neizrekljivo, gledati nevidno in poslušati neslišno - osvojiti nevidne dežele duha in lepote, najti iglo v senu in biser na dnu morja, hraniti večno lakoto radovednega duha in napajati iz vodnjakov modrosti, ki se skrivajo v vsakem izmed nas."
BP Jenič

MOTIV
"Potreba duše je raziskovanje, razkrivanje, težnja po uvidu v zaklisje dogajanja, saj se s tem prepreči duševna in duhovna otopelost, ki je ena najbolj razširjenih bolezni v današnjem svetu. Umetnost predstavlja iskanje in uvanjanje drugačnega , teži k transformaciji starega in preživetega, zahteva nastanek in rast novega; bolj se umetnik zaveda te težnje svoje duše in bolj je pripravljen slediti njenemu vodstvu, globlja spoznanja se mu razodevajo in jih lahko posreduje."
Vinko Ošlak: Človeka nikar

"Najlepše kar lahko doživimo, je tisto skrivnostno. To je osnovno občutje, ki botruje umetnosti in znanosti. Kdor ga ne pozna, kdor se ne more več čuditi, kdor ne more več občudovati, ta je takorekoč mrtev in njegovo oko je ugaslo /.../ Spoznanje, da obstaja nekaj kar nam je nerazumljivo, da obstajajo manifestacije najglobljega razuma in najsijajnejše lepote, ki so našemu razumu pristopne samo v svojih najprimitivnejših oblikah; to spoznanje in občutje tvori pravo religioznost."
Albert Einstein

SENSE.ESSENCE.
SEZORIUM.

START
"Spiritual culture of a nation is its driving force. The days when money and material goods represent the only wealth are coming to an end. We are on the threshold of time when the importance of social responsibility and spiritual culture is increasing, when social capital and information capital are important. In the background of social capital, there is the spiritual strength of individuals and society.

Senzorium seeks a symbiosis between art, science, wisdom and economics. Consequently, we are stepping into the fields of sense economics, experience economics, expression economics and poetics; we are unveiling ancient wisdom and giving her an artistic expression. another step forward and we are at the ecology of senses and emotions – the ecology of contents and form."
BP Jenič

GOAL
"The vision of Senzorium is to speak the unspeakable, touch the untouchable, say the unsayable, see the invisible and listen to the inaudible – to conquer the invisible lands of spirit and beauty, to find a needle in a haystack and a pearl at the bottom of the sea, to feed the eternal hunger of a curious spirit and to drink from the wells of wisdom that lie hidden in everyone of us."
BP Jenič

MOTIVATION
"The need of a soul is to research, reveal, an aspiration to realize what lies beneath an occurrence, since it prevents the numbness of a soul and mind, which is one of the commonest illnesses in the world today. Art represents the search and introduction of the other, it aims to transform the old and old-fashioned, it demands the formation and rise of the new; the more an artist is aware of this aspiration of their soul and the more the artist is prepared to follow its lead, deeper are the realizations that are revealed and the artist can pass them on."
Vinko Ošlak: Not a man

"The fairest thing we can experience is the mysterious. It is the fundamental emotion which stands at the cradle of true art and true science. He who knows it not and can no longer wonder, no longer feel amazement, is as good as dead, a snuffed-out candle. /.../ A knowledge of the existence of something we cannot penetrate, of the manifestations of the profoundest reason and the most radiant beauty, which are only accessible to our reason in their most elementary forms — it is this knowledge and this emotion that constitute the truly religious attitude."
Albert Einstein